ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „История на Рим от основаването на града” от Тит Ливий

Тит Ливий е написал история на град Рим от основаването на града, която се състояла от 142книги, обхващащи събитията от 753г.пр.не. до 9г. от н.е.  За Воден (Едеса) е споменато в последната от запазилите се до наше време 45 книга.

 

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

29. (1) Настъпил деня, когато старейшините (по десет от всеки гард) трябвало да се явят в Амфипол с всички съхранявани у тях царски писма и пари — така заповядал Емилий Павел. Той самия с десет легати седнал на трибунала, македонците ги обградили с тълпа... (3) Глашатая се провикнал, всичко утихнало, и Павел на латински обявил решенията на сената и своите, приети от него заедно с неговия съвет. Всичко казано Гней Октавий — той същи бил тук — повторил на гръцки.

(4) Преди всичко заповядали македонците да бъдат свободни, да владеят своите градове и земи, да живеят по своите закони, длъжностни лица да избират ежегодно; да плащат от сега нататък данък на римския народ с наполовина по-малко от предишния, наложен от царете. (5) По-натам да бъде Македония от сега разделена на четири области: първата — земите между реките Стримон и Неса, (6) а в добавка към нея и бившите Персееви поселища, крепости и градове от другата страна на Неса, на изток (освен Енос, Маронея и Абдера), а също на запад от Стримон — цялата Бизалтика заедно с Хераклея — местност, която те наричат Синтика; (7) втората област — земята между Стримон от изток (освен споменатите Синтика с Хераклея и земите на бизалтите) и Аксий от запад и към тях в добавка земята на пеонийците на изток от Аксий; (8) третата област — земята между Аксий от изток, Пеней от запад и планината Бороя от севера и към тях в добавка тази част от Пеония, която е на запад от Аксий (тук пък се отклоняват Едеса и Берея); (9) четвъртата – зад планината Бороя, от една страна доближаваща се до Илирия, а от друга — до Епир. За всяка област Павел определил главен град, където да се провеждат събранията: за първата — Амфипол, за втората — Солун, за третата — Пела, а за четвъртата — Пелагония. Там наредил да се свикват събранията по области, там да се държи хазната, там да се провеждат избори.

……

(5) На третата област принадлежат знаменитите градове Едеса, Берея, Пела, а също земите на Ветиите, войнствено племе; тук обитава и голямо множество гали и илирийци, неуморими земеделци.