ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „История” на Георги Пахимер

Георги Пахимер е роден в Никея през 1242г. През 1261г. се завърнал в Цариград, където заемал ред важни постове. Написал е много съчинения – риторически, философски, стихове и писма. Автор е на историческото съчинение Συγγραφικαί ίστορίαι, в което са описани събитията от периода 1261-1308г. обхващащи периода на управление на византийските императори Михаил VІІІ и Андроник ІІ.

Откъсът за Воден е по: ИБИ ХХІІ - ГИБИ Х, с.  150-151. В скоби са поставени някои пояснения към текста.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

Той (прогласения на 01.01.1259г. за съимператор на малолетния Йоан ІV Михаил VІІІ Палеолог) се тревожеше за западните области. Затова изпраща родния си брат Йоан, който беше велик доместик заедно с извънредно голяма войска. Йоан отиде в западните области и реши да се покаже към тях страшен. Намираше опора и в буйната си младост и във войската около себе си. Със светкавична бързина превзима крепостта Канина, превзима крепостта Белград (дн. Берат), Полог и Колония, подчинява си Кастория (Костур) и Пелагония (Битоля) и Дура, Черникон, Девол и Прилеп, Воден и Вострон, езерен остров, Петра, Преспа и Старидол и Охрид, а също и илирийските крепости и с оръжие в ръка отива чак до Дирахиум. Напада Патрас и Трики (Трикала) и като завладява предаващите се околни крепости, повечето и без бой, внушава у деспота (Михаил ІІ Дука Комнин, епирски деспот, 1237-1271) голям страх и то поставя в трудно положение. Тогава владетелят намери Йоан достоен за по-голямо звание и като му изпрати знаците, издигна го за севатократор.

***