ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из пътеписа на Хаджи Калфа

Мустафа бен Абдуллах Хаджи Калфа (1609-1657) Прозвището Калфа получил във връзка с длъжността си в контролното бюро на конните войски. Той е автор на 22 биографични, библиографски, исторически и географски трудове. Основното му съчинение е Джиханума – „Огледало на света”, което съдържа описание на азиатските територии на Османската империя. То било отпечатано през 1732г. от Басмаджи Ибрахим в Цариград.

Съчинението на Хаджи Калфа, в което са описани Румелийското и Босненското берлербейство било открито от Хамер в библиотеката на граф Венцеслав Ржевуски в Австрия, който вероятно ще е идентичен с ръкописът във Виенската държавна библиотека заведен под № 1278. По-късно били открити ръкописи и в библиотеките в Цариград - на Рахиб паша, на Кутубхане-и умуми и на Мавлеви. Според Хаджи Калфа Румелия е била разделена на 26 санджака, а Босна на 8, което се отличава от някои османски съчинения, където са 24, съотв. 6. Другите две берлербействаТемешвар и Пеща не са включени в това съчинение. За написването на своето съчинение освен от лични впечатления Хаджи Калфа е черпил сведения от различни документи намиращи се в Цариград, като например описът на военните окръзи и войниците в цялата империя съставен от Айни-Али по заповед на велики везир Мурад паша при управлението на султан Ахмед І (1603-1607).

Откъса за Русе се печата по: „Архив за поселищни проучвания”, „Румелия и Босна географски описал Мустафа бен Абдулах Хаджи Калфа” – С. Аргиров, 2, 1938г., стр. 90, Rumeli und Bosna geographisch beschriebenvon Mustafa Ben Abdalla Hadschi Chalfa”, aus der Türkischen übersetz von Joseph von Hammer, Vien, 1812.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Русчук, на един ден път от Силистра на Дунавския бряг в равнина, голям град с около 6 000 къщи. От тук до Цариград са потребни 10 дни. На брега се намира крепостта, митницата, един хубав кладенец, няколко бани, 2 хана и 9 джамии. Тъй наречената Стара джамия е била съградена от султан Сюлейман. Двете реки: Ак-лом (Бели Лом), който минава през Хесарград (Разград) и Кара-лом (Черни Лом), който иде от запад, се съединяват близо до селото Челингир и се вливат след туй при Русчук в Дунава. Баки паша издигнал в Русчук една джамия и един безистен или склад за стоки. Муртеза паша възобновил крепостта. Ала понеже къщите са дървени, те са горели повече от един път.

Старата крепост и старият град някога са били разположени на половин ден път далеч от Дунава и се наричали Чернов (Червен). След превземането й тя пропаднала и се издигнал Русчук. Още се виждат развалините на стария град, ала той изглежда като някое бедно християнско село. Около този град са най-близки кадълъците Систов (Свищов), Йеркьоки (Гюргево), Силистра и Захра.