ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из пътеписа на Хаджи Калфа

Мустафа бен Абдуллах Хаджи Калфа (1609-1657) Прозвището Калфа получил във връзка с длъжността си в контролното бюро на конните войски. Той е автор на 22 биографични, библиографски, исторически и географски трудове. Основното му съчинение е Джиханума – „Огледало на света”, което съдържа описание на азиатските територии на Османската империя. То било отпечатано през 1732г. от Басмаджи Ибрахим в Цариград.

Съчинението на Хаджи Калфа, в което са описани Румелийското и Босненското берлербейство било открито от Хамер в библиотеката на граф Венцеслав Ржевуски в Австрия, който вероятно ще е идентичен с ръкописът във Виенската държавна библиотека заведен под № 1278. По-късно били открити ръкописи и в библиотеките в Цариград - на Рахиб паша, на Кутубхане-и умуми и на Мавлеви. Според Хаджи Калфа Румелия е била разделена на 26 санджака, а Босна на 8, което се отличава от някои османски съчинения, където са 24, съотв. 6. Другите две берлербействаТемешвар и Пеща не са включени в това съчинение. За написването на своето съчинение освен от лични впечатления Хаджи Калфа е черпил сведения от различни документи намиращи се в Цариград, като например описът на военните окръзи и войниците в цялата империя съставен от Айни-Али по заповед на велики везир Мурад паша при управлението на султан Ахмед І (1603-1607).

Откъса за Силистра се печата по: „Архив за поселищни проучвания”, „Румелия и Босна географски описал Мустафа бен Абдулах Хаджи Калфа” – С. Аргиров, 2, 1938г., стр. 79, Rumeli und Bosna geographisch beschriebenvon Mustafa Ben Abdalla Hadschi Chalfa”, aus der Türkischen übersetz von Joseph von Hammer, Vien, 1812.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Санджак Силистра

Силистра, голям град на Дунавския бряг, в равнина, граница откъм Молдова и Влашко; понеже този град е най-добрият от всички, разположени край Дунава е избран за главен град на санджака. Тук е седалището на беглербея на околния санджак, който защитава ислямските граници. Градът има малка крепост, 5 джамии 2 бани и много градини. Когато султан Мурад превзел през 777 (1375/1376) г. Никопол, Силистра се предела без бой. Околни кадълъци са Русчук, Търново, Хърсово. Пътят от Цариград до тук се изминава за 10 дни.

Към санджака Силистра принадлежат следните кадълъци: Ахьоли (Поморие), Дускасри, Айдос (Айтос), Каринабад (Карнобат), Разград, гюлград (Калиакра), Хирсова (Хърсово), Паравди (Провадия), Шумна (Шумен), Килия, Ак-херман (Акерман).