ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „Огледало на света” – „История на Османския двор” от Мехмед Нешри

Мехмед Нешри е османски автор който е живял през ХVв. Сведенията за живота му са малко. Известно е, че е имал почетното название „мевляна”.

Откъса за Шумен се печата по: „Огледало на света. История на османския двор”, М. Нешри, София, 1984г.

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

 

Говорят, че земята на Александросоглу Сосман се простирала покрай река Тупа и стигала до Едирне. Стояла точно срещу Ефляк. На оттатъшната страна на Туна бил Ефляк, а на отсамната страна — земята Сосманова. Весела земя била. Овце, мед и масло течели от нея към света. И благата там били по-обилни от другаде. И яките и крепости били повече отколкото по другите земи. По български имената на крепостите и са тези: Ченге, Пъравади, Мадара, Вефчен, Добрич, Мечка, Ефлека, Гьозке, Крапчене, Кираставча, Ески Истанбуллук, Шумнъ, Черноз, Миглоч. Ейменоз, Кос Ова, Юрюк Ова, Търнавъ, която била Сосманова престолница, Никаболъ, Тон Биргоз, Зишт Ова, Нюкесри, Търака, Силистре. Повечето от тези крепости стояли покрай Туна.

 

***

 

Яхши бей се вдигнал на часа и поел право към Пъравади. Пристигнали и поискали да се разположат на открито. Денят бил зимен, валял сняг. Като не знаел защо са дошли, Хюсеин бей ги настанил в каменната крепост, та да предпазят конете от студа. А те като влезли там, още с падането на нощта ударили по кулата на укреплението и усвоили крепостта. Изпратили радостната вест на пашата по някой си, на име Мурад. На заранта пашата тръгнал и пристигнал в Пъравади. Влязъл в крепостта, настанил вътре свои хора, а мюезините прочели молитва и откланяли намаз. След като оправил работите на крепостта, пашата се вдигнал оттам и спрял пред Венчан. Щом хората от крепостта го видели да пристига, те донесли ключовете на града. След един ден пашата влязъл в Мадара и Шумнъ и укрепил кулите им.

 

***

 

Как Али паша бил известен за идването на султана

Тогава Али паша чул, че Хункяр е преплувал морето. Той излязъл от Шумнъ и спрял на стан около Венчан. Там останали през нощта. Двамина от войската отишли до Венчан да си търсят храна. Венчанските неверници убили единия от тях, а другият избягал и дошъл при пашата. Обадил му какво се било случило. Разлютил се пашата и тозчас изкомандувал войската. Разрушили и опустошили крепостта Венчан, а народа й смазали на кюфте и го заробили.

 

***

 

Пашата заедно с войската си дошъл до крепостта Шумнъ. После пратил човек до Сосманоз и заповядал: "Да ми предадеш Силистре!" Ала онзи не удържал думата си да предаде крепостта и се отметнал. Нарушил договора, укрепил крепостта и я задържал. Дошли и известили пашата. Той много се ядосал. „Какъв проклетник! — рекъл си. — Дойде при Повелителя, умилква му се като лисица, а щом стъпи на тази земя, заръмжа като куче. Ако е рекъл бог, ще намеря случай да му го върна!"

В Шумнъ останали няколко дни.

 

***

Разказ за това как пашата завладял твърдини на Сосманоз и как Пазарлъ Доган опустошил Кос Ова

Говорят, че пашата поседял няколко дни в Шумнъ, на се вдигнал и отишъл до Добруджа. Неверниците му изнесли ключовете. После се вдигнал оттам и дошъл до Гирпиче, та завладял и него. После изпратил човек до владетеля на Кос Ова и поискал от него да му се подчини. Онзи проклетник не зачел думите на пашата и рекъл: "Ние не ще се отречем от нашия господар, за да се покорим на турците!" Тогава пашата дал на Пазарлъ Доган бей хиляда души и му заповядал: "Иди и удари Кос Ова! Разруши го, запали го и го плячкосай! Жените и децата вземи в робство!"