Софийската крепост - основна информация / Sofia fortress - basic information

София е била укрепена при управлението на император Марк Аврелий, за което свидетелства открития строителен надпис. За съжаление информацията за крепостта е доста непълна, тъй като проучванията са частични, а на места и само сондажни. Първата крепост вероятно е била с четириъгълна форма. Тази първа крепостна стена била силно повредена през ІІІв. и е била възстановена през ІVв. в надстройка на цокъла със смесена зидария (т.нар. „опус микстум”), като е бил притъпен североизточния ъгъл. Вероятно през VІв. при управлението на имп. Юстиниан І е направен тухления пояс и триъгълните кули, за което свидетелства известието на Прокопий Кесарийски за укрепяването на София. По вътрешната крепостна стена се редуват триъгълни и кръгли кули, а при портите има петоъгълни. Разстоянието между осите на кулите по западния и южния фронт е средно по 200 римски фуса (59.20м.), а по източния вероятно е било около 44м. Крепостта е обхващала района очертан от днешните улици "Леге, "Алабин", "Позитано", "Вашингтон", "Екзарх Йосиф" и "Сердика". Към VІв. Тя е имала следните размери: в посока изток-запад ширината е била 337.80м, а в посока север-юг дължината е била 562-20м.
Установена е допълнителна външна крепостна стена (протейхизма) при източната и западната порта. Предполага се, че тя е следвала формата на вътрешната крепостна стена на разстояние около 20м. външно от нея.
Заради нарастването на градът е бил изграден и трети външен пояс, който на североизток е достигал до ъгъла на улиците „Козлодуй” и „Веселец”, а на северозапад до ул. „Козлодуй” и ул. „Охрид” (бивша „Станка Първанова”). По северната стена на външния град има редуване на четвъртити и кръгли кули.
Датирането на двете външни стени е дискусионно и се отнася в периода между управлението на Константин І Велики и Юстиниан І Велики. Предполага се, че двата грандиозни строителни проекта е възможно да са започнали едновременно, но само протейхизмата да е била затворена, а стената на външния град да не е била довършена до край.
Дебелината на стената е 3.80м. по протежение на стените, а там, където има стълби достига до 6м.
Разрушаването на крепостните стени се отнася към ХVв., когато градът е бил превзет от турците. Стената е била разрушена до обитаваното ниво през ХVв. Северно от западната порта е установен дълбок прорез в стената, което обстоятелство е накарало някои да предположат, че на това място турците са направили пробив в стената при превземането на града.
Литература: София, Археологически материали и проучвания, т.2 , стр. 18-20, 52.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
София – галерии / Sofia - gallery
Сайт управляется системой uCoz