Сливен, Туида, Северна представителна сграда / Sliven, Tuida, Representative building

Сградата се намира на около 30м. южно от северната порта. Била е построена през втората половина на І.в. Основите й са дълбоки 1-1.20м. и са изработени от необработени камъни, споени с хоросан с примес от едри парчета натрошена строителна керамика и дребен чакъл. През първата половина на Vв. постройката е била разрушена почти до основи. В края на V – началото на VІв. сградата е била възстановена, като това най-вероятно е станало при управлението на имп. Анастасий, тъй като са открити значителен брой монети сечени по негово време. При възстановяването са били използвани грубо обработени камъни от пясъчник и волутъци, а в хоросана количеството натрошена строителна керамика е значително по-малко. В края на VІ – началото на VІІв. сградата е била разрушена. През Средновековието върху развалините й била издигната еднокорабна черква, около която се образувал некропол.
Литература: Ирина Щерева, Мери Радева, Николай Сираков, „Проучвания на представителна сграда в ранновизантийския град Цоида”, в: АОР, 2004, стр. 255
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Сливен – галерии / Sliven – gallery