ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Буква „Т”

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Теке – дервишка обител.

Теменос (от гр. почетен участък) – свещен участък земя, ограден със стени или колонада. В него се разполагали храмове, олтари, светилища. Оградата се наричала перибол. С теменос също обозначавали ограден със стени некропол, в който се намирали царските гробове.

Тенал (фр. tenaille — клещи) – отбранително съоръжение оформено под ъгъл (от тъп 180градуса до прав от 90градуса), така, че да може от него да се води кръстосан огън, което е разположено пред крепостната стена между бастионите.

Тераса - открита използваема площ, разположена върху помещения, върху колони или върху терена.

Теренна консервация на археологически обекти - индиректни и директни дейности, които целят предотвратяване на увреждането и разрушаването на разкопките и загуба на свързана с тях информация чрез осигуряване на оптимален режим на разкриване, полево съхранение, опаковане, транспорт и депониране

Тимпан – полукръгла или триъгълна вдлъбнатина, украсена с релеф, мозайка или фраска. Обикновено се поставя над портали и е окръжен от няколко архиволти, които декоративно оформят вдълбаването в стената.

Толос или фолос – в древногръцката архитектура кръгло съоръжение (светилище, гробница, паметник), което често имало колонада.

Травея (от лат. trabs – проход) – структурна секция от вътрешността на някои храмове, която най-често се среща в готическата и по-рядко в романската архитектура. Травеите обикновено имат правоъгълна форма, оградена от четири или шест подпори, върху които се опират арките и така нервюрите на кръстовидните или стреловидните сводове им се явяват паралелни, които придават на свода голяма устойчивост.

Трансепт – кораб (неф) на базилика пресичащ под прав ъгъл централния кораб (неф) и успоредните му кораби (нефове).

Требище (арх., от требажертва, приношение) – 1) езически храм, 2) жертвеник 3) площадка пред олтара на езически храм, която е отделена от капището със завеса.

Трегер Хоризонтална греда, която служи за опора на други греди.

Триглиф (гр. τρίγλυφος – с три резки) – елемент от фриза на дорийския ордер, представляващ плоча декорирана с триъгълни жлебове. Триглифите обикновено се редуват с метопи.

Трифорий ( от лат. triforium – словосъчетание от думите „три” и „вход”). 1) арковиден проход три или повече части; 2) аркадата на второто ниво на централния кораб на романски и готически базилики 3) тясна, осветявана отвътре галерия в готически храм, която е разположена на аркадата, която има декоративни функции, а също има за задача да облекчи стените и да подсили конструкциите.

Тюрбе – мюсюлманска гробница с купол.

"Българската древност