Храмът "Света Анастасия" - фреските в наоса / The Church "Saint Anastasia" - fresco

От стенописната украса на храма „Света Анастасия” се е запазило твърде малко. Според запазените ктиторски надписи живописната украса е била направена със средства на Матей Котленеца през 1802г. Стоян Шивачев е описал и незапазилият се до днес ктиторският портрет, който се е намирал от дясната страна на входа между мъжката и женската черква. Матей е бил изобразен прав, държащ в лявата си ръка кесия пълна с пари, от която вади с дясната си ръка и подава на сина си Петър, който е бил малко 10-12-годишно момче. Двамата са били облечени с котленски овчарски костюми, с големи гугли и бели навуща.
Стилът на някои от стенописите, които може сега да се видят в храма обаче изглежда по-ранен. От по-ранната живопис са фрагментарно запазените образи на южната стена до иконостаса. Иконостаса частично застъпва образа на единия от светците, което показва, че през 1802г. когато заедно с новата живопис е била направена и резбованата олтарна преграда е съществувал по-стар стенописен слой. Запазени са лицата на двама светци и горната част от нимба на трети. Този с частично застъпеното от иконостаса лице изглежда е св. Георги, а до него св. Димитър. Тези образи по-вероятно са от по-раншните преустройства на сградата, т.е. от ХVІ-ХVІІв. Над двамата светци се вижда частично запазена в долната си част фреска, на която са изобразени две увити в бял плат тела.
Срещу тях на северната стена има запазени фрагменти от същите два реда от живописната украса. На долния ред има образи, вероятно на светици, едната от които вероятно е патронът на храма св. Анастасия. Над тях отново се виждат остатъци от горния ред, с части от две сцени, като от тази намираща се от изток се вижда малко, а на по-добре запазената, разположена западно от нея се виждат три фигури, две от които са с дълги дрехи, а третата е с дреха до коленете. Над тях има запазени остатъци от още две сцени. По-добре запазената е разположена от изток и е застъпена от горната част на олтарната преграда, която закрива една от фигурите. Другите две са на изправена жена и още една леко приведена. Под тази сцена на нивото на фриза под горния ред икони е запазен ъгълът от долната фраска, от която се вижда само част от надписа. На фреската разположена източно от нея се вижда само ъгълът, в който е изобразена сграда.
На прозореца на северната фасада са запазени от изток и запад по едно изображение. От запад е изобразен светец с корона и омофор с кръстове, а срещу него от изток друга фигура, която обаче е запазена в по-лошо състояние. В горната част на прозоречния отвор изглежда също е имало изображение, но то не е запазено. В западния край на северната фасада е запазен частично образа на архиерей с омофор и облечен в полиставрион. Тук има останки и от друг живописен слой, но заради застъпването е трудно да се различи изображението.
Най-добре са запазени фреските от западната стена, които са разположени над входа. Сцените макар и частично повредени са ясно различими. От юг на север са изобразени: Умиването на тялото Христово, Полагането на Христос в гроба, Възкресението, Явяването на възкръсналия Христос пред жените-мироноски. Най-северната сцена на която е изобразена трапеза със съдове е в по-лошо състояние. Съдейки обаче по местоположението и спрямо останалите сцени, то вероятно на нея е представена вечерята в Емаус. Изображението на Христос е повредено, като се виждат само ръцете му, които разчупват хляба. Фреските по западната стена са изпълнени с топли цветове, но не така прецизно, както образите на светците. Това показва, че вероятно фреските на светците при иконостаса на северната и южната стена са дело на един майстор, а тези на западната фасада на друг.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Остров „Света Анастасия” – галерии / Island „Saint Anastasia” – gallery
Сайт управляется системой uCoz