Охрид, Храмът „Света Богородица Челница” / Ohrid, The Church “St. Mother of God Chelnitsa”


Храмът „Света Богородица Челница” е бил издигнат при Главната (Челна) порта на Охридската крепост в градския район „Месокастро”, т.е. „Средната крепост”. Тъй като храмът бил конструктивно свързан с портата в епохата на Османското робство богослужението в него било преустановено, тъй като вратата се охранявала от турци. След това обаче и самата порта била затворена. Причината за затварянето на портата не е известна, защото пътя през нея в миналото бил най-полегат и удобен, а след затварянето й фактически били разделени кварталите „Варош” и „Месокастро”. Градските улици също били оформени така, че портата да е на основния път за Вътрешната крепост – улицата пресичала по средата Месокастро и след преминаване през портата покрай храма „Света Богородица Перивлепта” се стигало до Вътрешната крепост. Покрай улицата пред портата били разположени ханове, в които закъснелите пътници можели да пренощуват до отварянето на градските врати. Е. Спространов е записал едно предание, че над портата имало икона на Богородица с Младенеца и всеки преминаващ през входа трябвало да слезе от коня, да свали шапка и да мине така пеша. Един турски паша не искал да отдаде почит на Богородичния образ и отказал да стори това, но конят му се подплашил, отскочил и ездачът паднал на земята. Пашата преминал през портата смирено пеша, но наредил да зазидат вратата. След като портата била отворена, тя отново станала най-използваната.
Вероятно постройката е била изградена като малък храм или параклис, предназначен в него да се измолва божествена закрила от враговете за защитниците на крепостната порта.
Понастоящем сградата е двукорабна, с камбанария и вход от запад, а източната и стена е стъпила върху крепостната стена. Южния кораб е разделен на наос и обособен притвор, докато входа към сградата се намира на западната стена на северния дял и той служи също и за преминаване към останалите помещения.
Най-ранните запазени стенописи са разположени на северната и южната стена и се датират към ХІVв. През ХІХв. храмът е бил зографисана отново от Дичо Зограф, а през 1901г. са направени някои фрески от Коле Момиров.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Охрид – галерии / Ohrid – gallery
Сайт управляется системой uCoz