Варна, новата турска крепостта "Йени кале"/ Varna, the new Turkish fortress "Yeni Kale"

При изтеглянето си от Варна след Одринския мирен договор руснаците разрушили варненската крепост с изключение на западната й част. С изтеглящата се руска войска градът бил напуснат от голяма част от населението, заедно с местния владика. Варна била възобновена от султан Махмуд II през 1834г. Султанът построил ново укрепление (ени-кале), казарми, военни складове, болница и чешми. Укреплението и другите постройки били строени в продължение на седем години под ръководството на инженера Пепе Мехмед Паша започвайки от 1832г. Цитаделата „Кале ичи” не била възстановена, а зидовете и били заравнени, а земята била раздадена на новозаселилите се в града. За работата по строежа дошли българи и турци от цялата империя (Кърклисийско, Берковско, Добруджа и др.). В Кърклисийско пеят песен за строенето на укреплението.
Камъни за укреплението са били носени от далечни места, като напр. от развалините на първата българска столица Плиска, Девня и др. От гробищата са били взимани надгробните плочи - с тях са били постлани табиите (Илдъз-Табия, Кадър-Баба и др.).
За възпоменание на султан Махмуд II през 1834г. бил поставен един висок стълб с турски надпис върху чешмата (67), която се намирала срещу общинското управление. Надписът се състои от 70 стиха, в които султанът е възхваляван с типичния за османската империя витиеват стил.
В сравнение с укреплението от 1828г. новото е разширено на север и запад; останалата част съвпада с линията на старото укрепление. До разширената част се намира Али-бей-табия („G"), Илдъз-табия („Д") и Кадир-боба-табия („А"). На местото на последните две табии е имало през 1828 година две турски малки табии (землени), съградени на запад от старото укрепление. Чрез разширението до Илдъз-табия укреплението се доближило до възвишението, по което се изкачвал старият път от Варна за Добрич.
Върху крепостните порти, казармите, хамбарите и бол¬ницата имало мраморни плочи с турски надписи, които били изпратени през 1879г. в Петербург по заповед на генерал Вановски, като останали само две от плочите на хамбарите.
Около укреплението, с изключение на южната и източната му страни, където са морето и реката е имало дълбок ров. След Сан-Стефанският мирен договор във Варна останали 12 хиляди турски войници под командата на Кайсерли Паша. Войската се оттеглила след Берлинския.
А. Порти.
В укреплението се влизало през единайсет порти. В южната стена на укреплението имало следните порти: а)Пясъчни порти — кумъ-капусу (XI), б)Пристанищни порти — скеле-капусу (VII), в) Портите на каменния мост — Таш-кьопрю капусу (VIII) и г) Речни или водни порти — дере или су-капусу (IX).
1. Пясъчните порти. До Кримската война (1854г.) имало една малка порта на мястото, където се издига брега. Тази порта била отваряна в извънредни случаи, като напр., когато гърците излизали на Йордановден да хвърлят кръста в морето. По време на Кримската война била пробита по-широка порта на разстояние около пет метра западно от първата. През тази нова порта французите пренасяли с коли разни военни припаси (от морето в града). Първата порта се наричала „Ески-кум-капусу," а втората „Ени-кум-капусу" (т. е. нова пясъчна порта). Първата порта по-късно била зазидана.
2. Пристанищните порти. Портите се се състояли от голям свод (средна част) и от два малки свода от страните му. Върху портата имало следния надпис: Султан Махмуд, победителя на неприятеля на своята религия, взима удоволствието да съгради тази цитадела. Негово Величество направи тези порти, като крепостта на Александрия и даде им името „огнени порти," които укрепяват Варна. H. Вел. направи още едни порти за митницата и определи цените на стоките, които цени могат да помогнат неприятеля да бъде победен. О, Айни ! победоносците, които дойдоха тук, продиктуваха този надпис. Императорът (Падишахът) от епохата повеси една сабя на небето! (1250 год. от Егира).
3. Портите на каменния мост. Върху тези порти, които с били покрити с един свод, имало следния надпис: Царят, който се бие с неприятеля, уверен на своите крепости, е честит през всичкото време на своето царуване. Джамиите, складовете и казармите приличат на прибежището на прочутия Рюстем. Царят, морски и земен, направи Варна досущ да се прочуе. О, Айни! Аз написах изискания надпис, всичко туй е за спомен на султан Махмуд.
4. Водните или речни порти. През тези порти се отивало към близката река, където населението поило добитъка, прало дрехи и др. Върху портите имало следния надпис: Султан Махмуд, царят на царете, благостта на когото е по-висока от небето, съгради портите чрез своето величие. Гледайте и кажете имали по-голям от този спомен и по-висока от горите на птицата Анка, с височината на която гора нищо на света не може да се сравни. О, Айни! Може да се каже, че като нашия надпис няма втори. Портите на Стамбул се направиха по-високи от небето.
В западната стена на укреплението имало следните порти: а) Русенски порти — Русчук-капусу (X), б) Пашови порти — Паша-капусу (I) и в) Татарски порти — Татар-капусу (II). Последните две порти били двойни, т. е. една част от тях се намирала пред рова, а другата — зад него.
5. Русенските порти. През тези порти излизал пътя към Русе (под Кадър Боба). Върху тях имало следния надпис: Султан Махмуд, цар на морето и сушата, който се бие срещу неприятеля на своята религия, като нарежда при портите победоносната войска с помощта на победителите (гаази) и като укрепява своите граници. Неговата дума, неговата мисъл и занятието му не е друго освен да върви срещу неприятеля. Негово Величество подкрепи религията, издаде правителствени закони. Нека всемогъщия Бог посрами неприятеля. Айни написа този надпис, като четеше победоносните молитви от Корана. Султан Махмуд назначи и съгради и тези порти за Русе (Русчук-капусу).
6. Пашовите порти .
7. Татарските порти. Първото название на портите било „тютюзлемс-капусу" („опушени порти”), защото в една стаичка на тези порти дезинфекцирали с пушек) стоки, които се внасяли в града. Известно е, че в 1837г. върлувала в цяла България холера. Когато през 1861г. били заселени татарите близа до тези порти, те били преименувани „татарски." Върху портите имало следния надпис: Султан Махмуд, като се бори с неприятеля на своята религия, издигна и тази военна крепост. Негово Ве¬личество е цар на земята и морето. В царуването на този доблестен султан, страната бе честита и крепостите се затвориха. Нека Неговото Величие бъде безкрайно на този свят и бляскаво, като слънцето денем и като луната нощем, както е казал Айни. Бог направи от портите на армейския корпус една триумфална крепост.
На северната страна на крепостта имало две порти: а) Франгенски порти — франга-капусу (III) и б) Ибрахимови порти—Ибрахима-капусу (IV).
8. Франгенските порти. Водели към тогавашното село Френги. Върху портите имало следния надпис: Султан Махмуд направи Варна всесилна. Бог да Го зарадва и царя на царете, възседнал на кон, да смаже неприятелската войска и да върви победоносно. Нека Бог помага на войската му, нека покровителства неговите владения и оплодотворява всичката му земя! О, Айни! Издълбаните тук букви показват надписа. Всемогъщия Бог да устрои тъй, щото вратите на Франга да бъдат триумфални врата.
9. Ибрахимови порти. Първото название на портите било „пуешки портии (пи-пи-капусу) по името на близкия мост („59") „пуешки мост" (пи-пи-кьопрюсю). По-късно портите били преименувани на името на един от пазачите (Ибрахим), който дълго време пазил портите. Върху портите имало следния надпис: Мъжественият и велемъдрият Махмуд, който е достоен за царска титла пред всемогъщия и който в своите ръце има всичките дела от Вселената, въздигна тази цитадела да преодолява над неприятеля на нашата религия. Негово Величество укрепи своите владения и усили войската си, която извел на големи победи. Тази сметка е направена с голяма репутация. Айни! Всеки, който излиза и влиза през тези порти, да чете следния надпис: „Тези порти на пуйките са направени с помощта на Всесилния.
От източната страна на крепостта имало две порти: Скотобойни порти — салхана-капусу (V) и Железни порти — демир-капусу (VI).
10. Скотобойните порти. През тези порти се отивало към скотобойните (салхани) („57"). На дясно от портите се намирали стари християнски гробища, в които са били погребани французи, умрели от холера в 1854г. през Кримската война. Върху портите имало следния надпис: Султан Махмуд, роден с талант, достоен за един цар, който умее да защищава своята държава от неприятеля, установи закони за своето правителство и си отмъсти на неприятеля. Неговата мъдрост възпира всяка жестокост. Негово Величество укрепи своите по-видни предели, въздигна крепости в Варна, а тъй обезсили своя враг. О, Айни! Вашият надпис отблъсна неприятеля. Вижте, колко са хубави вратите, които приличат на крепостта на Александрия.
11. Железните порти. Тези порти се намирали върху дерето, което се отичало в морето, те служили за изтичане води. Портите били затваряни с врати от желязна мрежа. Когато прииждали поройни води, вратите били отваряни; ключа от тях пазил един фурнаджия, който живеел близо до портите. При едно наводнение те се задръстили, та водата се дигнала на високо и съборила няколко близки къщи. Портите се били събаряли на два пъти, като единият път бил след Кримската война. Когато турците строили портите, падал свода, щом като дигнали дървеното кръжило, върху което бил граден свода. По съвета на християните турците сложили турили кръст върху свода и той не паднал. Кръстът бил издълбан в дялан камък с големина 1х0.5м.
В. Табии (Бастиони).
Освен 5 малки табии (F, Е, С, В и K) имало в укреплението 7 големи табии, а именно : Али бей табия (G), Звездна табия (D), Кадир баба табия (А), Русенска табия (N), Таш-кьопрю табия (М), Пристанищна табия (L) и Ново кулска (ени-куле) табия (Н). Табиите се свързвали с укреплението чрез тунеловидни входове. В Илдъз-табия имало вход, наречен „Илдъз табия капусу;" той имал дължина 16м. и широчина колкото да се разминат две коли. Сводът бил направен от четвъртити дялани камъни; върху тях имало бетоновиден пласт (на дебелина един метър) и триметров насип от пръст. Табиите били постлани с надгробни плочи.
1. Алибей табия. В тази табия имало следния надпис: Махмуд Хан, по примера на Шах Рюстем, направи непобедима военната твърдина. Той укрепи и под¬нови града Варна и неговото величие се прослави. Той тук направи още една знаменита крепост и всеки, който я види, потвърждава казаното от мене. Айни! Ратниците разбират нашия надпис и тази твърдина засвидетелства Божията помощ.
2. Илдъз табия. Имала вид на звезда (турски: илдъз). В табията се намирал следния надпис: При царуването на Султан Махмуд, стените, крепостите и пределите на мюсюлманите се укрепиха. В кътовете на тази крепост, висока като гора, наредиха се топове и войници, като лами (змейове). Тази крепост брани града Варна от всяка страна; тя е място на победата върху неприятели, (резиденция) на победителите (гаази) и прибежище на войската. Бог ми вдъхна този надпис. Айни! Тази втора крепост требва да омаломощи всякога неприятеля.
3. Кадир баба табия. Тази табия е била запазена най-дълго. До нея имало барутен склад. Преди постройката й имало на меястото й турски гроб (тюрбе) на мюсюлманския светец „Кадър боба." Гробът съществувал още в турско време и турците палили свещи върху него. В табията се намирал следния надпис: Мъдрия Махмуд Хан издаде наредба за своята държава, направи укрепления на четирите краища на своите владения. Невъзможно с, да се представи неговото величие. Тази твърдина заслужва да се нарече образец на гората Каф. Бог да подари хиляда години живот на Царя, който направи Варна всесилна. О, Айни! тази трета твърдина, която има драгоценен надпис, нека всякога запазя Варна.
4. Русенска табия. Тя била полукръгла.
5. Таш кьопрю табия. Тя е служила за защита на моста (tеte de pont); тя е съществувала още през 1828г. (гл. старото укрепление). След освобождението табията е служила за склад на газ. През 1907г. табията била съборена; при събарянето й са били намерени надгробни плочи с кръстове и част от голям железен топ от стара система (за пълнене отпред).
6. Пристанищна табия (Скеле табия). Тя е била полукръгла, както русенската.
7. Ени-куле табия. Тя се намирала в североизточния ъгъл на укреплението. Под табията имало лозя и една градина, наричана „кървава" (кънлъ-бахча), защото тук бил убит един градинар.
В. Казарми.
Според 47-я стих на надписа върху чешмата срещу общинското управление, султан Махмуд построил две големи казарми „гнездата на победата." Казармите се намирали между съборната черква „Св. Богородица” и девическата гимназия („22"). В тях се влизало през четири порти, от които главната се намирала от южната страна. Върху главните порти бил зазидан следния надпис: Храбрия Махмуд Хан, Шах Рюстем на армията, цар на морето и сушата, подобен на цар Александър, съгради казармата на забележително место за своята войска, покровителствана от Бога. Негово величество организира земята си и нейните граници; нека бъде победител на цяла вселена чрез своята сабя, крепена от Бога, и мюсюлманите да бъдат честити под новата сянка. О, Айни, надписа който направих, да бъде по-драгоценен от елмаз. Всемогъщи Боже! Сегашния император съгради казармата 1250 от Егира (т. е. в 1834г.). Върху вторите (северни) врати, които се намирали срещу първите, имало този надпис: Царят на царете подобен на Александър Велики, царят на мюсюлманите и на всичките в света създания, съгради много казарми за своята войска и укрепи своите владения, като владее по море и по суша, Той издаде наредби за своето правителство, усили държавата си и удържа победи над своите врагове. Нека Бог Го увеселява докъдето света бъде и мюсюлманската войска да направи както казва надписа на Айни. Султан Махмуд е, който съгради тази нова казарма във Варна. Върху западните врати, които се намирали срещу мястото, на което е сега катедралата имало този надпис: Султан Махмуд, царят на вселената, благочестието на когото е много голямо, който има страшна войска, направи града Варна тъй славен и съгради тази толкоз голяма казарма. Бог да го весели и да закриля вечно войската му. О, Айни ! аз написах вашия надпис напълно. Султан Махмуд хан е, който съгради и тази драгоценна казарма. Върху източните порти имало следния надпис: Славният цар на цялата вселена, армията на когото се бие, като оная на Александър Велики, съгради навсякъде казарми за своята войска от Бога пазена. Той всичките си поданици направи честити. Нека Негово Величие блести по целия свят, и с помощта на Всесилния войската му да се умножи като звездите. О, Айни ! Аз написах този многоценен надпис. Махмуд хан в своето време съгради казармата.
Г. Военни складове (хамбари).
Според 62—64-я стих на султан Махмудовия надпис били направени шест големи склада (хамбари) (55, 25, 24, 34), предназначени за военни припаси.
Д. Болница.(23)
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Варна-галерии/ Varna – gallery
"Българската древност
Сайт управляется системой uCoz