Велико Търново, Царевец, Малката порта и северо-западна крепостна стена / Veliko Tarnovo, Tsarevets, a small gate and north-western wall

Северо-западната крепостна стена започва при главната порта и завършва при Лобната скала. Тъй като хълмът Царевец се скосява на север, то тази стена се свързва при Лобната скала направо с източната стена. По цялото си протежение тази стена граничела с укрепен градски квартал - участъкът бил защитен от реката и крепостната стена покрай нея, а също от напречни зидове, които се спускали от Главния вход на Царевец (частично запазен)и от Лобната скала (не е запазен до наше време). На тази стена се намирали Малката порта, още една порта водеща към черквата "Св. Петър и Павел" и укрепено стълбище, което се спускало до филтрационен кладенец в близост до Великата лавра.
Малката порта е свързвала крепостта на Царевец с Асенова махала. Тъй като е водела към укрепен квартал на средновековно Търново, то за разлика от главния вход, тук имало само една порта. Пътят от квартала към тази порта върви по протежение на крепостната стена, което е давало възможност при нападение врагът да бъде обстрелван още докато подхожда към нея. Портата била развита в чупка на крепостната стена, която образувала коридор с размер 2,90/5,25 м. В него, на външния край, била поставена двукрилна врата, рамкирана от двете страни с по един пиластър. Над вратата се издигала четириъгълна кула. Запазената оригинална височина на светлия отвор на вратата при пиластрите е 3 м. Вратата на Малката порта, била дървена, обкована нагъсто с големи железни гвоздеи с полусферични главички, които я предпазвали от разбиване със сечащи оръжия (брадви и др. под.). От вътре вратата се застопорявала с греда, която влизала в стените на портата. В по-късно време портата се залоствала с дебели напречни железни лостове, които се заключвали с катинари. Кулата над входа била предназначена да отбранява пътя покрай стената и достъпа в крепостта. Тя била двуетажна. На втория етаж били разположени площадката и бойниците. Подът на първия етаж на кулата лежал върху двоен гредоред и под него дървена греда-възглавница, леглата от които са запазени над портата. От южната страна има останки и от стълбище, долепено до крепостната стена. То отвеждало до първия етаж, а до втория се достигало по вътрешна стълба. С Малката порта може да се свържат две изображения – едното е рисунката в Брашовския мииней (кулата е на заден план от главната порта) и другото е миниатюрата от Манасиевата хроника, на която е изобразено погребението на сина на цар Иван Александър – Иван Асен. Въз основа на тези изображения може да се направи извода, че кулата е била покрита. Под средновековната крепостна стена при Малката порта са запазени останки от ранновизантийската стена. Тази порта е реставрирана през 1975 г.
От Малката порта до Лобната скала крепостната стена е дълга около 500 м. В северния край на северозападната стена, до Лобната скала, имало малка порта, без кула, през която по стъпаловидния скален венец по градени каменни стъпала се стигало до черквата „Свети Петър и Павел". Тази порта се охранявала от бойниците и зъберите на самата крепостна стена.
На тази стена имало и потерни (малки тайни отвори), които представляват резервни изходи. Те не са свързани с път и не се използвали за преминаване в мирно време. Отворът им бил запълнен така, че при нужда пълнежът лесно да се отстрани. Използвани били за авариен излаз от крепостта
_________
Използвана литература:
История на Велико Търново, т.1, авт. колектив, София, 1986г.
Велико Търново – Пътеводител, Т. Драганова, Сн. Попова, София, 1977
Пътеводител на гр. В. Търново и околността му, В. Търново, 1907г.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Велико Търново -галерии/ Veliko Tarnovo – gallery
Търново – христоматия
Сайт управляется системой uCoz